บริการสอบบัญชี

*บริการปิดงบสิ้นปี

ทางสำนักงานบัญชีครีซิทีฟ บัญชี และ กฎหมาย จำกัด ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้วซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี้
– จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ
– จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้
– ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– จัดทำ ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
– ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
– ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร

อัตราค่าบริการ
ตามจำนวนเอกสาร